Maligayang Pagbati!
 

Ang Lambat ng Kaligtasan ay inuukol sa mga taga-California na may mga karamdaman sa paglaki at kanilang mga pamilya, sa mga tumatangkilik at tagabigay ng serbisyo at sa mga manggagawa ng dalawampu't-isang pampook na sentro ng California.

Ang website na ito ay ginawa upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga panganib sa kalusugan at kaligtasan na dinaranas ng mga taong may mga karamdaman sa paglaki, at maglahok ng mga estratehiyang babawas sa mga panganib at tutulong sa mga taga-California na may mga karamdaman sa paglaki na manatiling ligtas at malusog.

Gamitin ang mga link sa ibaba upang magpatuloy sa paggalugad ng sityong ito.